Het belijden van de kerk

De VPG staat in de Protestants-Christelijke traditie en tracht haar geloof tot uiting te brengen in eigentijdse taal en vorm, belijdend dat de Bijbel het woord van God is; de bron van de verkondiging en de enige regel van het geloof, alsmede de basis van een Christelijke levenswijze.

In gehoorzaamheid aan het getuigenis van de Bijbel belijdt de Kerk eveneens:

Het geloof in n God, Schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Izak en Jakob. De Kerk ziet Jezus Christus als de weg tot die God en als Hoofd van de gemeente en Heer van de wereld. In Hem zijn Gods beloften en geboden geopenbaard tot het behoud van de mensen.

De kerk belijdt haar geloof in verbondenheid met het Christelijk belijden van alle eeuwen, zoals dit onder meer verwoord is in de Apostolische Geloofsbelijdenis.